Trang chủ > Pha lê bảo vệ Sơn

Thông tin an toàn cơ bản về CCS-Shield THOÂNG TIN AN TOAØN CÔ BAÛN VEÀ CC-SHIELD.

SÖÛ DUÏNG/CAÁT TRÖÕ/BAÛO HAØNH

 

Neáu CC-Shield khoâng ñöôïc söû duïng ñuùng caùch, khí gas deã chaùy coù theå bò phaùt ra. Haõy söû duïng saûn phaåm theo löu yù beân döôùi vaø cuõng cung caáp thoâng tin cho ngöôøi söû duïng saûn phaåm.

I.                   Traùnh tieáp xuùc hoaëc troän laãn vôùi nhöõng chaát hoùa hoïc khaùc.

1.      Khi CC-Shield tieáp xuùc vôùi nöôùc, hôi aåm vaø röôïu seõ coù khaû naêng phaùt ra hydrogen, ammonia vaø gas silane.

2.      Nguyeân lieäu CC-Shield coù khaû naêng bò hoùa cöùng neáu nhö khoâng ñaäy naép chai.

II.               Quan saùt ñieàu kieän caát tröõ.

1.      Haõy ñoùng naép chai nguyeân lieäu CC-Shield theo ñieàu kieän baûo quaûn ñöôïc moâ taû treân nhaõn chai ñeå duy trì chaát löôïng 

2.      Haõy môû naép chai sau khi chaéc chaén chai ñang ôû nhieät ñoä thöôøng vaø nhöõng gioït söông ngöng tuï bieán maát khi laáy ra khoûi tuû laïnh (nhaèm ngaên chaën söï tieáp xuùc vôùi nhöõng gioït söông ngöng tuï)

III.            Ñieàu kieän caát tröõ.

1.      Toát nhaát laø neân söû duïng heát 1 chai ñaõ môû naép trong 1 laàn, traùnh caát tröõ laïi.

2.      Trong tröôøng hôïp caàn bòt kín 1 chai ñeå söû duïng sau, haõy laáp ñaày choã troáng beân treân nguyeân lieäu baèng nitrogen khoâ. Ñoùng naép chai laïi vaø caát tröõ caùch xa nöôùc vaø hôi aåm.

3.      Lieân laïc vôùi nhaø cung caáp neáu baïn phaùt hieän moät tröôøng hôïp caát tröõ khoâng chaéc chaén vaø nhôù khoâng môû naép chai.

IV.             Pha loaõng chaát thaûi vaø traùnh tieáp xuùc hay troän laãn vôùi nhöõng chaát hoùa hoïc khaùc.

1.      Pha loaõng vôùi xylene 10 laàn hoaëc nhieàu hôn soá löôïng chaát thaûi, toång hôïp trong moät bình chöùa ñaëc bieät, caát tröõ chaát thaûi ôû nôi toái, thoaùng ñuû ñeå thoâng gioù vaø traùnh löûa.

2.      Khoâng ñaäy naép bình chöùa chaát thaûi

Chaát thaûi töø töø phaûn öùng vôùi hôi aåm  trong khoâng khí vaø raát nguy hieåm khi hydrogen, ammonia vaø silane gas bò phaùt ra. Khí gas deã chaùy tích luõy trong bình chöùa khi ñaäy naép khi ñoù seõ raát nguy hieåm.

3.      Leân keá hoaïch ngaên chaën bình chöùa bò ngaõ tröôùc khi caát tröõ.

4.      CC-Shield phaûn öùng vôùi axit vaø chaát kieàm. Khoâng troän laãn CC-Shield vôùi chaát thaûi khaùc vaø caùc dung moâi huùt hôi aåm.

5.      Chuyeån giao chaát thaûi cho ngöôøi baùn chaát thaûi trong voøng 30 ngaøy.

6.      Ñoùng naép ñeå ngaên chaën chaát thaûi roø ræ ra khi chaát thaûi coâng nghieäp ñöôïc vaän chuyeån. Haõy hoaøn thaønh trong voøng moät ngaøy vaø laäp töùc ñoát nhöõng chaát boû ñi taïi ñieåm baùn chaát thaûi coâng nghieäp. Khi ñoát Nox bò phaùt ra. Löu yù aùp suaát seõ taêng leân trong bình chöùa khi ngöôøi buoân baùn chaát thaûi bòt chaët naép bình chöùa hôn moät ngaøy.

7.      Bieän phaùp vöùt boû chaát thaûi neân thöïc hieän theo lex loci.

8.      Lieân laïc vôùi nhaø cung caáp khi quaù trình ñöôïc ñeà caäp beân treân quaù khoù khaên.

9.      Cuõng coù theå thöïc hieän quaù trình trung hoøa vaø laøm tieâu tan chaát thaûi hoaøn toaøn. Trong tröôøng hôïp naøy phaûi caàn coù tieán trình thöïc hieän vaø thieát bò phuø hôïp.

      V. Baûo haønh CC-Shield: 1 naêm keå töø ngaøy giao haøng vaø saûn phaåm phaûi ñöôïc caát tröõ  theo ñuùng ñieàu kieän söû duïng vaø caát tröõ .

                                                                                                            

Tin khác


CHỨNG NHẬN BẢO HÀNH

Hỗ trợ trực tuyến

Lượt truy cập

Lượt truy cập : 43